Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Eylül 12, 2022

25 Ağustos 2022 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında


25 Ağustos 2022 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden yazılı bilgi sorulmuştur.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 08.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-5178548 sayılı yazı ile, SUT'un 31. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak,

"Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarihli ve 2019/11378 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik "Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri" başlıklı 4.2.25 numaralı maddesinin 3 üncü ve 5 inci fıkrası ile "Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri " başlıklı 4.2.35.A numaralı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin yürütmesi durdurulmuştur.

01/07/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülecektir."

şeklindeki Danıştay Kararının geçerli olduğu bildirilmiştir.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 07.09.2022 tarih ve E-89843079-104.03-51651045 sayılı yazı ile, SUT'un 19. maddesinde yapılan değişiklikle endikasyon dışı ilaç kullanım onayları için eklenen "Bu süre hiçbir şekilde 1 yılı geçemez." ifadesine istinaden; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 09.04.2020 tarihinde yayımlanan duyuruya istinaden süreleri uzatılan endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarının 2022 yılı sonuna kadar geçerli olduğu bildirilmiştir.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazılar ekte iletilmekte olup bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

 


Danıştay Kararı Hakkındaki SGK Yazısı için tıklayınız.


Endikasyon Dışı Onaylar Hakkındaki SGK Yazısı için tıklayınız.